Wdrożenie prac badawczo – rozwojowych


Konkurs 3.2.1 Badania na rynek

Informacje o konkursie:

POIR 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Termin naboru:

20 marca 2018 – 05 grudnia 2018

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

55% – mikro, małe

45% – średnie

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

Nie ma ograniczeń

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

Nie ma ograniczeń

 

Konkurs 3.4.4 Dotacje dla MŚP

Informacje o konkursie:

RPO Województwa Małopolskiego Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

W ramach konkursu wspierane będą projekty innowacyjne polegające na:

  • wdrożeniu wyników prac B+R zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo ze środków własnych lub opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu z poddziałań RPO WM: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw lub 1.2.3 Bony na innowacje lub w ramach MRPO: Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat A Projekty badawcze, bądź innych środków europejskich;
  • wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo.

Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie lub przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub konsorcjum naukowego lub konsorcjum naukowo-przemysłowego (konsorcja składające się wyłącznie z podmiotów wpisujących się w niniejszy katalog) lub niezależną jednostkę, stanowiącą akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej).

  • wdrożeniu wynalazku, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu uzyskania patentu/ chronionego patentem lub wzoru użytkowego, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu udzielenia prawa ochronnego/ objętego prawami ochronnymi.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa działające dłużej niż 24 miesiące

Termin naboru:

30 kwietnia 2018 – 29 maja 2018

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

55% – mikro, małe

45% – średnie

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

25 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

Nie ma ograniczeń