Projekty badawczo – rozwojowe oraz bony na innowacje – Małopolska

Bon na innowacje Informacje o konkursie: W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO Województwa Małopolskiego można realizować następujący typ projektu: Mały bon na innowacje Duży bon na innowacje Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup: Usług badawczo-rozwojowych: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych; usługi w zakresie wzornictwa. Usług proinnowacyjnych...

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – Śląsk

Pozyskaj dofinansowanie do 80% nakładów inwestycyjnych na  opracowanie i wdrożenie nowych produktów. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji.    Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Przedsiębiorstwa   Dofinansowanie obejmuje: zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystanie aparatury i sprzętu badawczego, wykorzystanie budynków, koszty podwykonawstwa, wynagrodzenia pracowników badawczych i technicznych, koszty badań oraz...

Termomodernizacja przedsiębiorstw w Małopolsce

Pozyskaj dofinansowanie do 80% nakładów inwestycyjnych na termomodernizację przedsiębiorstwa. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji. Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa. Na co można otrzymać dofinansowanie: • ocieplenie budynku; • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; • wymiana źródła ciepła lub podłączenie do sieci ciepłowniczej; • zakup oraz montaż instalacji OZE...

Bon na innowacje – Lubelskie

Informacje o konkursie: Celem Działania 1.5 Bon na innowacje RPO WL 2014-2020 jest wsparcie przedsiębiorców prowadzące do zwiększenia ich aktywności w zakresie współpracy z sektorem naukowo-badawczym. Działanie ma na celu zapewnienie podmiotom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów i usług. Wsparcie prowadzić będzie do...

Termomodernizacja przedsiębiorstw w Lubelskim

Informacje o konkursie: W ramach działania 5.1 – Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw RPO Województwa Lubelskiego dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na: Głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach, Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje...

Promocja eksportu i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw

Informacje o konkursie: W  ramach  poddziałania  3.3.3  PO  IR  dofinansowanie  mogą  otrzymać  przedsiębiorcy  realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/ lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach...