OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI


Celem działalności naszego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Kuźnia Talentów jest wspieranie rozwoju kompetencji nauczycieli i kadry zarządzającej oraz rozwoju organizacyjnego i podnoszenia jakości pracy szkół i placówek w zakresie wynikającym z ich potrzeb.

Nasz cel realizujemy przede wszystkim poprzez:

– systematyczną współpracę ze szkołami i placówkami oświatowymi w celu diagnozowania i zaspokajania potrzeb szkoleniowych i nauczycieli i kadry zarządzającej;

– inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć wspomagających działalność szkół i placówek w zakresie planowania i realizacji działań o charakterze dydaktycznym i/lub wychowawczym;

– organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, warsztatów i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli w formie stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej;

– realizację konsultacji dla nauczycieli oraz osób zarządzających działalnością szkół i placówek oświatowych;

– opracowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych;

– popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań w organizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego;

– organizowanie konferencji, seminariów i innych form współpracy z uczelniami wyższymi;

– współpracę z organizacjami pozarządowymi, władzami państwowymi i samorządowymi.

Ważne dla nas jest tworzenie sieci wsparcia i wymiany doświadczeń oraz warunków do samokształcenia dla naszej kadry, nauczycieli, dyrektorów, placówek, z którymi współpracujemy. Wierzymy w zasadę wzajemności i siłę wymiany informacji i zasobów, które przy stworzeniu odpowiednich warunków mogą przynieść wartościowe rezultaty.

Zapraszamy do dołączenia do sieci:

Fundusze unijne na rozwój kompetencji zarządczych i dydaktycznych dyrektorów i nauczycieli oraz

Fundusze unijne na programy rozwojowe szkół i przedszkoli.

Nauczyciele, dyrektorzy zrzeszeni w tych sieciach współpracują ze sobą, wspólnie rozwiązują problemy, dzielą się pomysłami, spostrzeżeniami – zarówno poprzez zastosowanie narzędzi nowoczesnych technologii, jak i podczas spotkań osobistych. A my wspieramy ich swoim doświadczeniem.

REALIZOWANE PROJEKTY

LEKCJA ENTER

W okresie od 1 czerwca 2022 roku do 31 października 2023 roku nasz Ośrodek w Partnerstwie z Fundacją Kuźnia Talentów zrealizował 3 projekty edukacji cyfrowej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekty były skierowane do nauczycieli i nauczycielek ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach których prowadzone były bezpłatne szkolenia, podczas których nauczyciele dowiadywali się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

Łącznie, we wszystkich 3 projektach zrekrutowaliśmy i przeszkoliliśmy 1187 nauczycieli z wszystkich województw naszego kraju.

AKADEMIA EDUKACJI ZDALNEJ

W latach 2022-2023 nasz Ośrodek zrealizował 1 projekt w ramach projektu grantowego pn.

„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty projekt nr POWR.02.10.00-00-00-008/20

oraz 3 projekty w ramach projektu grantowego pn. ,,Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek Pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego w ramach II osi priorytetowej Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty projekt nr POWR.02.10.00-00-00-008/20

Celem projektów grantowych w/w projektów było doskonalenie kompetencji nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej z dziećmi/uczniami, wsparcie kadry zarządzającej w zakresie org. pracy szkoły/przedszkola w formie zdalnej, przygotowanie kadr systemu oświaty do pracy w systemie zdalnym z wykorzystaniem ZPE.

Wsparcie każdego z projektów obejmowało 25 godzin szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli w formule online z min. 3 wybranych modułów oraz moduły „Metodyka edukacji zdalnej” i „Zintegrowana Platforma Edukacyjna”, a także doradztwo w formie konsultacji indywidualnych i grupowych.

W ramach wymienionych przedsięwzięć nasz Ośrodek objął wsparciem łącznie 656 nauczycieli ze szkół i przedszkoli objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie kształcenia na odległość.

KUŹNIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Nauczyciele z woj. śląskiego w wieku 50+ wzięli udział w szkoleniu ICT. Uczestnicy m.in. tworzyli prezentacje, testy i quizy.

PROJEKTY ROZWOJOWE W WOJ. POMORSKIM

Na terenie woj. pomorskiego zrealizowaliśmy 900 godzin szkoleń i warsztatów, w których udział wzięło ponad 210 nauczycieli. Tematyka:

• Wsparcie rozwoju u dzieci kompetencji cyfrowych

• Wsparcie rozwoju u dzieci kompetencji matematycznych

• Szkolenie przygotowujące nauczycieli do rozwijania u dzieci umiejętności współpracy w grupie i rozwiazywania problemów

• Szkolenie przygotowujące do wspomagania dzieci z niepełnosprawnościami

• Rozwijanie u dzieci umiejętności uczenia się i kreatywności

• Wykorzystanie metody dobrego startu Marty Bogdanowicz

• Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.