Podkarpackie: wdrożenie prac badawczo – rozwojowych


Konkurs 3.2.1 Badania na rynek

Informacje o konkursie:

POIR 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Termin naboru:

20 marca 2018 – 05 grudnia 2018

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

55% – mikro, małe

45% – średnie

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

Nie ma ograniczeń

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

Nie ma ograniczeń

 

Konkurs 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Informacje o konkursie:

RPO Województwa PodkarpackiegoPoddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ projektu: Rozwój MŚP

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa działające dłużej niż 24 miesiące

Termin naboru:

październik 2018

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

70% – mikro, małe

60% – średnie

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

4 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

100 tyś PLN