Opracowanie innowacyjnego produktu lub procesu


Konkurs 1.1.1 Szybka Ścieżka

Informacje o konkursie:

POIR Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie  udzielane  jest  na  realizację  projektu,  który  obejmuje badania przemysłowe  i  eksperymentalne  prace  rozwojowe  albo  eksperymentalne  prace rozwojowe w celu opracowania innowacyjnego produktu lub procesu. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w terminie 3 lat od zakończenia projektu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

przedsiębiorstwa

Termin naboru:

sierpień 2018 – mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

wrzesień 2018 – duże przedsiębiorstwa

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 1. w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  1. dla mikro i małego przedsiębiorcy:
   1. 70% – 80% w zakresie badań przemysłowych
   2. 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
  2. dla średniego przedsiębiorcy:
   1. 60% – 75% w zakresie badań przemysłowych
   2. 35% – 50% w zakresie prac rozwojowych.
  3. dla dużego przedsiębiorcy:
   1. 50% – 65% w zakresie badań przemysłowych
   2. 25% – 40% w zakresie prac rozwojowych.
 2. na realizację prac przedwdrożeniowych: 90%

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

50 mln euro

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

1 mln PLN – dla mikro, małego, średniego przedsiębiorcy

5 mln PLN – dla dużego przedsiębiorcy

 

Konkurs 1.2.1 Projekty badawczo – rozwojowe

Informacje o konkursie:

RPO Województwa Małopolskiego Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia. Przed rozpoczęciem projektu wymagany jest co najmniej II poziom gotowościtechnologicznej.

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

 • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 • tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 • walidacja danego rozwiązania,
 • uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
 • wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Przedsiębiorstwa w tym konsorcja przedsiębiorstw.

Termin naboru:

28 lutego 2018 – 25września 2018 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 1. pomoc na projekty badawczo-rozwojowe:
  1. w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:
   1. mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
   2. średnie przedsiębiorstwa – 60%,
   3. pozostali beneficjenci – 50%,
  2. w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:
   1. mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
   2. średnie przedsiębiorstwa – 35%,
   3. pozostali beneficjenci – 25%,
  3. w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:
   1. mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
   2. średnie przedsiębiorstwa – 60%,
   3. pozostali beneficjenci – 50%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

 • pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności: 50% – dotyczy wydatków związanychz uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (niezależnie do rodzaju badań i statusu przedsiębiorstwa).

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

30 000 000 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

100 000 PLN