Lubelskie: wdrożenie prac badawczo – rozwojowych


Konkurs 3.2.1 Badania na rynek

Informacje o konkursie:

POIR 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in.:

  • Nabycie nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego);
  • Nabycie lub wytworzenie środków trwałych;
  • Nabycie robót i materiałów budowlanych;
  • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know – how);
  • wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy realizacji projektu;
  • badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne;
  • Zakup materiałów i produktów związanych z realizacją projektu;
  • Koszty zewnętrznych usług doradczych.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Termin naboru:

20 marca 2018 – 05 grudnia 2018

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

55% – mikro, małe

45% – średnie

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

Nie ma ograniczeń

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

Nie ma ograniczeń