Lubelskie: utworzenie lub rozwój centrum badawczo – rozwojowego


Konkurs 2.1 Centrum badawczo – rozwojowe

Informacje o konkursie:

POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in.:

  • Nabycie nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego);
  • Nabycie lub wytworzenie środków trwałych;
  • Nabycie robót i materiałów budowlanych;
  • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know – how);
  • Zakup materiałów i produktów związanych z realizacją projektu.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

przedsiębiorcy

Termin naboru:

28 maja 2018 – 06 lipca 2018

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

55% – mikro, małe

45% – średnie

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

Nie ma ograniczeń

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

Nie ma ograniczeń