Lubelskie: opracowanie innowacyjnego produktu lub procesu


Konkurs 1.1.1 Szybka Ścieżka

Informacje o konkursie:

POIR Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie  udzielane  jest  na  realizację  projektu,  który  obejmuje badania przemysłowe  i  eksperymentalne  prace  rozwojowe  albo  eksperymentalne  prace rozwojowe w celu opracowania innowacyjnego produktu lub procesu. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w terminie 3 lat od zakończenia projektu.

Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in.:

 • Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych;
 • Koszty podwykonawstwa w przypadku zlecenia prac badawczo rozwojowych stronie trzeciej;
 • Amortyzację lub odpłatne korzystanie z aparatury badawczej lub wartości niematerialnych i prawnych;
 • Koszty budynków (amortyzacja, raty dzierżawne, opłaty za wieczyste użytkowanie);
 • Zakup materiałów, surowców, utrzymanie linii technologicznych, promocja projektu;
 • Koszty pośrednie (wynajem lub utrzymanie budynku, usługi księgowe, materiały biurowe, wynagrodzenia osób zaangażowanych w zarządzanie projektem).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

przedsiębiorstwa

Termin naboru:

sierpień 2018 – mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

wrzesień 2018 – duże przedsiębiorstwa

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 1. w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  1. dla mikro i małego przedsiębiorcy:
   1. 70% – 80% w zakresie badań przemysłowych
   2. 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
  2. dla średniego przedsiębiorcy:
   1. 60% – 75% w zakresie badań przemysłowych
   2. 35% – 50% w zakresie prac rozwojowych.
  3. dla dużego przedsiębiorcy:
   1. 50% – 65% w zakresie badań przemysłowych
   2. 25% – 40% w zakresie prac rozwojowych.
 2. na realizację prac przedwdrożeniowych: 90%

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

50 mln euro

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

1 mln PLN – dla mikro, małego, średniego przedsiębiorcy

5 mln PLN – dla dużego przedsiębiorcy