Promocja eksportu i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw


Informacje o konkursie:

W  ramach  poddziałania  3.3.3  PO  IR  dofinansowanie  mogą  otrzymać  przedsiębiorcy  realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/ lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Termin naboru:

04.04.2018 – 08.05.2018

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa w danych targach lub danej wystawie,
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjachgospodarczych,
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjachgospodarczych,
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
 • koszty reklamy w mediach targowych,
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
 • koszty informacyjno – promocyjne projektu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

120 000 000 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • mikro przedsiębiorstwa – 85%
 • małe przedsiębiorstwa – 75%
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 000 000 PLN