Termomodernizacja przedsiębiorstw w Lubelskim


Informacje o konkursie:

W ramach działania 5.1 – Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw RPO Województwa Lubelskiego dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

 1. Głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach,
 2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
 3. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych,
 4. Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii  (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
 5. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

W ramach ww. typów projektów polegających na poprawie efektywności energetycznej możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).

Ponadto jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego).

Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 • Docieplenie budynku,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • zakup i montaż instalacji OZE,
 • wymiana źródła ciepła lub podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 • instalacja systemów zarządzania ciepłem i energią w budynku,
 • modernizacja środków produkcji,
 • przebudowa/modernizacja linii produkcyjnych.

Termin naboru:

30.04.2018 – 01.06.2018

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

 • Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

110 105 561,90 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 65 %
 • średnie przedsiębiorstwa: 55 %
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 45 %

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

Bez ograniczeń kwotowych

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

Bez ograniczeń kwotowych