Projekty badawczo – rozwojowe oraz bony na innowacje – Małopolska


Bon na innowacje

Informacje o konkursie:

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO Województwa Małopolskiego można realizować następujący typ projektu:

 • Mały bon na innowacje
 • Duży bon na innowacje

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

 • Usług badawczo-rozwojowych:
 • usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • usługi w zakresie wzornictwa.
 • Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach Poddziałania 1.2.3 – Bony na innowacje RPO Województwa Małopolskiego można otrzymać dofinansowanie na:

  1. zakup usług badawczo-rozwojowych, w zakresie:
   • opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech technicznych i/lub użytkowych, projektu inżynierskiego – konstrukcyjnego, technologicznego, oprzyrządowania itp.;
   • opracowania prototypów, projektów pilotażowych lub demonstracyjnych;
   • testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania;
  2. zakup usług w zakresie opracowania projektu wzorniczego obejmującego opracowanie  cech  technicznych,  użytkowych  lub  estetycznych danego  produktu,  bądź  też  wykonania  projektu  inżynierskiego,  obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania.
  3. zakup usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej, związane z przygotowaniem zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego, dotyczące: wykonania badań, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia oraz opłaty dotyczące dokonania zgłoszenia.

   

 1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

  Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

  Termin naboru:

  30.04.2018 – 02.10.2018

  Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

  15 976 278,00 PLN

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

  Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

  • 90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
  • 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
  • 70% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.

  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

  • dla małego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN,
  • dla dużego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.

   

  Projekty badawczo – rozwojowe

  Informacje o konkursie:

  W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów. Wspierane będą projekty innowacyjne, polegające na:

  • wdrożeniu posiadanych wyników prac B+R, opracowanych ze środków europejskich lub zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
  • wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo ze środków własnych;
  • wdrożeniu wynalazku, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu uzyskania patentu lub wzoru użytkowego, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu udzielenia prawa ochronnego;
  • wdrożeniu wynalazku chronionego patentem lub wzoru użytkowego objętego prawami ochronnymi.

  Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

  Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

  Termin naboru:

  30.04.2018 – 29.05.2018

  Na co można otrzymać dofinansowanie:

  • Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • nabycie nieruchomości,
  • roboty i materiały budowlane,
  • wydatki służące rozwojowi sprzedaży w internecie (handel elektroniczny)

  Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

  22 918 500,00PLN – dla firm działających nie dłużej niż 24 miesiące

  63 688 953,04PLN – dla firm działających dłużej niż 24 miesiące

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
  • średnie przedsiębiorstwa – 45%

  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

  10 000 000,00 PLN

  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

  25 000 000,00 PLN