Bon na innowacje – Lubelskie


Informacje o konkursie:

Celem Działania 1.5 Bon na innowacje RPO WL 2014-2020 jest wsparcie przedsiębiorców prowadzące do zwiększenia ich aktywności w zakresie współpracy z sektorem naukowo-badawczym. Działanie ma na celu zapewnienie podmiotom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów i usług. Wsparcie prowadzić będzie do usprawnienia procesu transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania innowacji w działalności rynkowej przedsiębiorstw w ramach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach Poddziałania 1.5 – Bon na innowacje RPO Województwa Lubelskiego można otrzymać dofinansowanie na:

  1. zakup wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi/technologii (pod warunkiem przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących produkt/usługę/technologię do specyfiki przedsiębiorstwa).
  2. zakup usług badawczo-rozwojowych, w zakresie:
    • opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech technicznych i/lub użytkowych, projektu inżynierskiego – konstrukcyjnego, technologicznego, oprzyrządowania itp.;
    • opracowania prototypów, projektów pilotażowych lub demonstracyjnych;
    • testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania;
  3. zakup usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej, związane z przygotowaniem zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego, dotyczące: wykonania badań, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia oraz opłaty dotyczące dokonania zgłoszenia.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

– Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Termin naboru:

30.04.2018 – 01.06.2018

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

10 417 500,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

Bez ograniczeń

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

15 000,00 PLN