Zarządzanie projektem dofinansowanym


Otrzymałeś dofinansowanie na Twój projekt i zastanawiasz się, co dalej?

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty usług
polegających na zarządzaniu projektem realizowanym z funduszy europejskich.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie profesjonalnie i kompleksowo zarządzać realizacją projektu zaczynając od zbudowania zespołu projektowego, a kończąc na kompleksowym rozliczeniu i zamknięciu projektu. Zakres powierzonych nam zadań uzależniamy i dostosowujemy do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zarządzanie projektem dofinansowanym obejmuje w szczególności:

 • Wskazanie najważniejszych zapisów dokumentacji konkursowej oraz dokumentów obowiązujących po podpisaniu umowy o dofinansowanie;
 • Przedstawienie procedury dotyczącej wyboru dostawców towarów i wykonawców usług, zgodnie z Ustawą PZP lub Zasadą Konkurencyjności;
 • Sporządzanie wzorów zapytań ofertowych, formularzy ofertowych oraz protokołów wyboru oferty;
 • Przygotowanie wniosków o płatność wraz z załącznikami, takimi jak opisy dokumentów księgowych, wymagane oświadczenia, zestawienia wydatków, aktualizacje harmonogramu płatności oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniając konieczne przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu zgodnie z umową o dofinansowanie;
 • Kontaktowanie się z instytucją odpowiedzialną za weryfikację rozliczanego projektu;
 • Weryfikowanie pod kątem formalnym, w zakresie kwalifikowalności oraz zgodności z zapisami dokumentacji konkursowej oraz wytycznymi IZ/IW/IP, dokumentów księgowych i umów zawartych z dostawcami/wykonawcami towarów i usług;
 • Przygotowanie wniosków o aneks, zmianę założonych wskaźników i rezultatów, wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie wraz ze zmianą alokacji środków finansowych, próśb i pytań kierowanych do instytucji odpowiedzialnych za weryfikację rozliczanego projektu;
 • Przygotowanie wymaganych dokumentów i rozliczenie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis;
 • Weryfikowanie wskaźników oraz rezultatów określonych w dokumentacji aplikacyjnej oraz sprawdzanie poziomu ich spełnienia przez Beneficjenta;
 • Promocja projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi konieczności promowania projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – przygotowanie wzorów plakatów informacyjnych, informacji o otrzymaniu dofinansowania na stronę internetową Beneficjenta, dokumentów zawierających logotypy UE oraz oznakowania biura projektu i miejsc jego realizacji
 • Weryfikowanie i przygotowanie dokumentów dotyczących rozliczanego projektu przed spodziewaną kontrolą. Zapewniamy pełną dostępność naszego zespołu w trakcie kontroli.
 • Ewaluację projektu.

Nasza współpraca z Klientami opiera się na wzajemnym zaufaniu, dlatego też standardem firmy jest dbanie o poufność i bezpieczeństwo informacji naszych Klientów, potwierdzone podpisaniem Umowy Poufności (NDA – non-disclosure agreement). Osobom i firmom decydującym się na współpracę z naszą firmą zapewniamy prawidłową realizację projektu poprzez przejęcie odpowiedzialności za jego kompleksowe rozliczenie.

Gwarancją naszej skuteczności są pracownicy, którzy posiadają bogate doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu funduszy unijnych. Nasi eksperci łączą wiedzę teoretyczną z doświadczeniem i praktyką nabytą podczas wdrażania różnorodnych funduszy Unii Europejskiej w Polsce. Stanowią solidny fundament działalności doradczej i konsultingowej.