Konkurs 1.2.1 Projekty badawczo – rozwojowe


Informacje o konkursie:

RPO Województwa Małopolskiego Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia. Przed rozpoczęciem projektu wymagany jest co najmniej II poziom gotowościtechnologicznej.

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

 • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 • tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 • walidacja danego rozwiązania,
 • uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
 • wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Przedsiębiorstwa w tym konsorcja przedsiębiorstw.

Termin naboru:

28 lutego 2018 – 25września 2018 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 1. pomoc na projekty badawczo-rozwojowe:
  1. w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:
   1. mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
   2. średnie przedsiębiorstwa – 60%,
   3. pozostali beneficjenci – 50%,
  2. w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:
   1. mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
   2. średnie przedsiębiorstwa – 35%,
   3. pozostali beneficjenci – 25%,
  3. w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:
   1. mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
   2. średnie przedsiębiorstwa – 60%,
   3. pozostali beneficjenci – 50%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

 • pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności: 50% – dotyczy wydatków związanychz uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (niezależnie do rodzaju badań i statusu przedsiębiorstwa).

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

30 000 000 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

100 000 PLN