Dotacje na rozwój i innowacje przedsiębiorstw – cała Polska


Pozyskaj dofinansowanie do 70% nakładów inwestycyjnych na opracowanie i wdrożenie nowych produktów. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji.

Termin konkursu:
20 marzec 2018 r. – 05 grudzień 2018 r

Dofinansowanie obejmuje:
• nabycie nieruchomości,
• zakup maszyn, urządzeń,
• zakup wartości niematerialnych i prawnych,
• koszty materiałów i robót budowlanych związanych z rozbudową infrastruktury,
• wynagrodzenia personelu merytorycznego projektu,
• zlecenie stronie trzeciej wykonanie badań w projekcie,
• koszty operacyjne: materiały, półprodukty,
• usługi doradcze.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Korzyści dla firmy w wyniku realizacji projektu:
• rozwój firmy poprzez wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu,
• zdobycie przewagi konkurencyjnej i poprawa wyników finansowych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
50 000 000 euro

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
5 000 000 PLN

 

Skontaktuj się z nami, oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu bezzwrotnej dotacji.

tel. +48 533 394 985
e-mail: inwestycje@masterlang.pl

lub wypełnij formularz dotyczący inwestycji

Biuro czynne:
pon. – pt. w godz. 08:00-16:00