Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo powyżej 30 roku życia z obszaru województwa śląskiego z wykształceniem maksymalnie na poziomie ICED 3 (liceum, techniku, szkoła zawodowa oraz niższym).

Ponadto kandydat musi spełniać jeden jeden z poniższych kryteriów, będąc:

– osobą powyżej 50 roku życia

– kobietą

– osobą z niepełnosprawnościami

– osobą długotrwale bezrobotną.

W procesie rekrutacji przyznawane są punkty za następuje kryteria: płeć kobieta – 4 pkt, osoba długotrwale bezrobotna – 3 pkt, osoba 50+ – 1 pkt, osoba bierna zawodowo – 1 pkt.

Powyższe kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji przedstawionych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz zaświadczeń / oświadczeń.

W ramach rekrutacji do projektu pierwszeństwo zakwalifikowania mają byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym.

Do projektu nie kwalifikują się rolnicy, osoby pracujące, prowadzące działalność gospodarczą, osoby odbywające karę pozbawienia wolności.