Krótki opis projektu:
W okresie realizacji projektu przeprowadzone zostaną działania ukierunkowane na podniesienie kwalifikacjii doświadczenia zawodowego 100 osób z obszaru województwa śląskiego.Dla każdego uczestnika projektu zostanie zapewniony indywidualny plan działania określający dalszą ścieżkę rozwojuzaw.: doradztwo zaw. umożliwiające dostosowanie kwalifikacji zaw. do wymogów śląskiego rynku pracy, poradnictwo zaw.,pośrednictwo pracy wspierające podejmowanie zatrudnienia w regionie. Docelowo uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach / kursach (o tematyce zgodnej z ich predyspozycjami zaw. i potrzebami regionalnego rynku pracy) a następnie 60% Uczestników skorzysta ze staży zwiększających ich doświadczenie zawodowe.

Wartość projektu: 980 776,25 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 833 659,81zł
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Okres realizacji projektu: od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

Cel główny projektu:
Cel główny projektu jakim jest wzrost kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 100 osób bezrobotnych / nieaktywnych zawodowo (w tym 60 kobiet) na obszarze województwa śląskiego