Dla kogo?

Projekt skierowany jest do pełnoletnich osób pracujących w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych.

Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które łącznie spełniają na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie następujące warunki:
1)    są w wieku 18 lat i więcej,
2)   pracują lub zamieszkują na terenie województwa pomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
3)   zgłaszają z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w szkoleniach.

W szczególności do udziału w kursie zapraszamy:

  • osoby z wykształceniem co najwyżej średnim – 5 pkt.
  • osoby w wieku 25+ – 2 pkt.
  • osoby w wieku – 50+ – 5 pkt.
  • kobiety – 3 pkt.
  • osoby niepełnosprawne – 1 pkt.

Powyższe kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji przedstawionych w Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku osób niepełnosprawnych wymagane jest dodatkowo przedstawienie do wglądu orzeczenia o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uczestnictwa w kursie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.