Grupę docelową projektu stanowią osoby, które pozostają bez pracy i są osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy lub nieaktywnymi zawodowo. Wśród osób, które przystąpią do projektu, powinny znaleźć się te osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Aby wziąć udział we wsparciu, kandydat powinien spełniać jeden z podstawowych warunków rekrutacyjnych, zgodnych z założeniami projektu:
Osoba, która pozostaje bez pracy, w tym jest osobą bezrobotną oraz zamieszkującą w województwie opolskim na terenie powiatu: prudnickiego, brzeskiego nyskiego, głubczyckiego lub namysłowskiego.
Osoba, która pozostaje bez pracy, w tym jest osobą bierną zawodowo oraz zamieszkującą w województwie opolskim na terenie powiatu: prudnickiego, brzeskiego nyskiego, głubczyckiego lub namysłowskiego.

Oprócz podstawowych warunków, kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych, będąc osobą:

 

Dodatkowymi punktami, podczas procesu rekrutacji, są niżej wymienione warunki. Stanowią one dodatkowe plusy, które gwarantują miejsce w projekcie dla:

 

Kolejnymi kryteriami pierwszeństwa są:

 

Powyższe kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji przedstawionych w Formularzu Zgłoszeniowym.
* W przypadku osób niepełnosprawnych wymagane jest dodatkowo przedstawienie do wglądu orzeczenia o niepełnosprawności.