Zajęcia prowadzone będą przez specjalistę z wykształceniem wyższym psychologicznym, z dyplomem ukończenia odpowiednich studiów podyplomowych oraz z doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy oraz z osobami niepełnosprawnymi;
Jako kompleksowe wsparcie doradczo-psychologiczne, prowadzone przez psychologów i doradców zawodowych. Kadra psychologiczno-doradcza ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z autoprezentacji, doświadczenie związane z diagnostyką psychologiczną osób bezrobotnych, z zasad przygotowywania CV i listu motywacyjnego oraz z korzystania z tradycyjnych narzędzi w poszukiwaniu pracy takich jak Internet.
Prowadzone będą przez trenerów pracy/zawodów z firm zewnętrznych, posiadających doświadczenie
i odpowiednie certyfikaty oraz uprawnienia, zależne od rodzaju kursu. Egzaminy końcowe przeprowadzi certyfikowana firma zewnętrzna.
Zajęcia językowe, w zależności od zapotrzebowania na jego rodzaj, będą prowadzone z właściwym lektorem, natomiast Zajęcia komputerowe z trenerem ICT. Egzaminy końcowe przeprowadzi certyfikowana firma zewnętrzna.
Pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe prowadzone będą przez certyfikowanego pośrednika pracy, posiadającego kwalifikacje pośrednika pracy zgodnie z prawodawstwem krajowym. Staże będą prowadzone w wybranych zakładach pracy, a każdy stażysta będzie miał swojego Opiekuna staży.