Realizacja projektu zakłada wzrost kompetencji, doświadczeń zawodowych oraz możliwości zatrudnienia 100 osób pozostających bez pracy, tj. bezrobotnych, poszukujących pracy oraz nieaktywnych zawodowo. W projekcie będą mogły wziąć udział kobiety i mężczyźni, którzy są w wieku produkcyjnym i mają motywacje do zmian w swoim życiu. Po zakończeniu wsparcia, osoby te będą miały szanse na znalezienie i podjęcie pracy. O udział będą mogły starać się także osoby niepełnosprawne oraz kobiety 50+, które są w okresie przedemerytalnym. Tematyka szkoleń w projekcie będzie się wpisywała w obszary rozwojowe woj. opolskiego, między innymi w przemysł budowlany, drzewno-papierniczy, rolno-spożywczy, turystykę, transport oraz handel. Głównym celem i założeniem projektu jest dostosowanie kwalifikacji osób dorosłych do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

W projekcie realizowane będą:

Zakończone utworzeniem lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania – IPD. W trakcie jednorazowego 5h spotkania z doradcą zawodowym, nastąpi określenie konkretnej zindywidualizowanej ścieżki wsparcia dla danego uczestnika. Każdy z nich otrzyma informację zwrotną, dotyczącą identyfikacji swoich potrzeb i oczekiwań.
Kompleksowe wsparcie doradczo-psychologiczne w oparciu o wcześniej przygotowane IPD. Dla wszystkich uczestników projektu przewiduje się warsztaty grupowe, w trakcie których omówione zostaną zasady przygotowania CV i listu motywacyjnego. Będą też przybliżone zasady autoprezentacji na rozmowie o pracę i aspekty prawidłowego zachowania się. Warsztaty grupowe przewidują wsparcie w wymiarze 9h, natomiast w miarę potrzeb, będzie zapewnione indywidualne wsparcie dla uczestników, dla których okaże się ono niezbędne do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.
Będą prowadziły do zdobycia nowego doświadczenia zawodowego. Umożliwią podwyższenie, uzupełnienie lub dostosowanie obecnych kompetencji lub kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy. Mają za zadanie zwiększyć uczestnikowi szanse na podjęcie zatrudnienia na rynku lokalnym. Dla wszystkich uczestników, poszczególne rodzaje kursów czy szkoleń, zakończą się egzaminem zewnętrznym, przeprowadzonym przez instytucję z odpowiednią akredytacją. Kursy i szkolenia realizowane będą z częstotliwością min. 18h w tygodniu, tj. 3 spotkania po 6 h przez okres max. 7 miesięcy. W ramach wsparcia uczestnicy otrzymają płatne stypendium szkoleniowe pod warunkiem, że liczba godzin szkolnych wynosi nie mniej niż 150h miesięcznie. W przypadku niższego, miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium zostanie ustalona proporcjonalnie.
Odbędą się w formie nauki języka obcego i kursów komputerowych ITC. Szkolenia uzupełniające będą odpowiedzią na potrzeby w wielu zawodach. Skierowanie uczestnika na te kursy będzie wynikało z IPD, gdzie w wyniku wsparcia, zdobędzie kwalifikacje, kompetencje oraz niezbędne doświadczenie potrzebne do podjęcia pracy na rynkach lokalnych. Szkolenia odbywać się będą w sposób ciągły, tzn. 1 spotkanie w tygodniu po max. 6h w cyklu 10 spotkań, co daje łączny cykl szkoleniowy 60h. Uczestnik uzyskane wsparcie w postaci szkoleń językowych oraz ICT, zakończy egzaminem zewnętrznym. Zagwarantowanie uzyskania udokumentowanej kwalifikacji, przełoży się na zwiększone możliwości w podjęciu przez uczestnika zatrudnienia.
Pośrednik znając mocne i słabe strony uczestnika, przeanalizuje lokalne oferty pracy pod kątem możliwości zatrudnienia danego uczestnika. Pomoże przygotować dokumenty aplikacyjne pod kątem konkretnych ofert pracy, którymi zainteresowany byłby uczestnik. Wszystkie szkolenia i kursy będą odbywały się w zawodach, w ramach których uczestnik zostanie merytorycznie przygotowany do podjęcia obowiązków służbowych. Uczestnik otrzyma pomoc przy wyborze pracy w oparciu o działanie pośrednika, który będzie kontaktował się z potencjalnymi przedsiębiorcami, celem znalezienia pracy. W działaniu tym otrzyma również wynagrodzenie za staż, pod warunkiem ich odbycia w wymiarze 3 miesięcy po min. 150h w miesiącu. Rodzaje kursów i szkoleń zawodowych zostaną określone po spotkaniach indywidualnych i przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania.

 

Szkolenia, warsztaty i staże odbywać się będą na terenie województwa opolskiego  z uwzględnieniem wybranych powiatów: