Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają następujące kryteria:

 1. są zatrudnione,
 2. pracują lub zamieszkują na terenie Subregionu Południowego Województwa Śląskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), tj.: powiat bielski, Bielsko – Biała, cieszyński, żywiecki.
 3. są w wieku 18 lat i więcej,
 4. zgłaszają z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w szkoleniach,
 5. nie odbywają kary pozbawienia wolności (nie dotyczy osób objętych nadzorem elektronicznym),
 6. nie prowadzą działalności gospodarczej,
 7. należą do przynajmniej jednej z poniższych grup:
  1. osoby powyżej 50 roku życia,
  2. kobiety,
  3. osoby posiadające maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne (tj. które ukończyły maksimum: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową),
  4. osoby z niepełnosprawnościami,