Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób niezależnie od sytuacji zawodowej, w szczególności do osób pracujących w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych.

Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które łącznie spełniają na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie następujące warunki:
1) są w wieku 18 lat i więcej,
2) pracują lub zamieszkują na terenie województwa pomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
3) zgłaszają z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w szkoleniach.

W szczególności do udziału w kursie zapraszamy:
1) kobiety (3 punkty),
2) osoby z wykształceniem co najwyżej średnim (2 punkty),
3) osoby 50+ (2 punkty),
4) osoby niepełnosprawne (4 punkty).
Powyższe kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji przedstawionych w Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku osób niepełnosprawnych wymagane jest dodatkowo przedstawienie do wglądu orzeczenia o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uczestnictwa w kursie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.