Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
nr RPPM.05.05.00-22-0150/16 pt.: „Akademia Językowa na Pomorzu”
(aktualizacja)

§1
Informacje ogólne

 • Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr RPPM.05.05.00-22-0150/16 w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Akademia Językowa na Pomorzu”.
 • Realizacja Projektu (w tym szkolenia, materiały szkoleniowe, egzaminy) współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Projekt realizowany jest przez Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang z siedzibą w Krakowie, ul. Torfowa 3/1, 30-384 Kraków.
 • Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.03.2020.
 • Użyte w regulaminie skróty i pojęcia oznaczają:

 

 • Beneficjent – Centrum Szkoleniowe Masterlang Marek Leśniak z siedzibą w Krakowie przy ul. Torfowej 3/1, 30-384 Kraków,
 • Projekt – wyłoniony do dofinansowania Projekt nr RPPM.05.05.00-22-0150/16 pt.: „Akademia Językowa na Pomorzu”,
 • Biuro Projektu – kontakt telefoniczny w dni powszednie od godziny 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 533 324 847; kontakt e-mailowy pod adresem: pomorskie@masterlang.eu,
 • Spotkania informacyjno-rekrutacyjne – spotkanie bezpośrednie z potencjalnymi uczestnikami szkoleń,
 • Strona internetowa Projektu: masterlang.pl/angielskinapomorzu.

§2
Rekrutacja uczestników szkoleń

 1. Rekrutację uczestników do udziału w Projekcie przeprowadza Beneficjent.
 2. Rekrutacja uczestników jest prowadzona w sposób ciągły do 31 października 2019.
 3. Rekrutacja odbywa się w trakcie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych organizowanych w różnych powiatach województwa pomorskiego, a także poprzez zapisy w Biurze Projektu.
 4. Informacje o miejscach i terminach spotkań informacyjno-rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej dostępne są w szczególności:
 • na plakatach i ulotkach udostępnianych w miejscach publicznych w różnych powiatach województwa pomorskiego,
 • w ogłoszeniach zamieszczonych w prasie regionalnej,
 • na stronie internetowej Projektu,
 • telefonicznie w Biurze Projektu,
 • poprzez mailing,
 • na terenach wiejskich poprzez ogłoszenia w kościele.
 1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które łącznie spełniają na dzień rozpoczęcia udziału
  w projekcie następujące warunki:
 • są w wieku 18 lat i więcej,
 • pracują lub zamieszkują na terenie województwa pomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
 • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w szkoleniach
 • są gotowe wnieść jednorazową opłatę w wysokości 288 zł.

§3
Dokumentacja rekrutacyjna

 1. Potencjalny uczestnik zainteresowany udziałem w Projekcie zobowiązany jest do wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych, a także do ich własnoręcznego podpisania.
 2. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. Dokumenty zgłoszeniowe można także pobrać w trakcie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych.
 3. Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić, podpisać, a następnie przesłać za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny Beneficjenta (Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG, ul. Kasprowicza 3/5, 31-523 Kraków). Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe można złożyć również w trakcie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych.
 4. Komplet dokumentów zgłoszeniowych zawiera:
 1. Zgłoszenia, w których Beneficjent stwierdzi brak któregokolwiek z dokumentów (formularza zgłoszeniowego i/lub oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych i/lub testu językowego), brak podpisu potencjalnego uczestnika na dokumentach zgłoszeniowych, jak też formularz zgłoszeniowy i/lub oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych i/lub test językowy zostaną przesłane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej potencjalny uczestnik zostanie wpisany na listę rezerwową. Po dostarczeniu w sposób opisany w ust. 3 powyżej kompletu dokumentów zgłoszeniowych potencjalny uczestnik zostanie wpisany na listę uczestników szkoleń.
 2. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Projekcie decyduje liczba punktów przyznanych za spełnienie kryterium szczegółowego tj. w Projekcie preferowane są:
 • kobiety (3 punkty),
 • osoby z wykształceniem co najwyżej średnim (2 punkty),
 • osoby 50+ (2 punkty),
 • osoby niepełnosprawne (4 punkty).

Powyższe kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji przedstawionych w Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku osób niepełnosprawnych wymagane jest dodatkowo przedstawienie do wglądu orzeczenia o niepełnosprawności.

 1. W przypadku tej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym przez zgłoszenie należy rozumieć złożenie kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów wymienionych w §3 ust. 4 w sposób wskazany w §3 ust. 3 powyżej.
 2. Za datę złożenia dokumentów w siedzibie Beneficjenta (osobiście lub za pośrednictwem poczty) przyjmuje się datę wpływu dokumentów do Biura Beneficjenta. W przypadku gdy data spotkania informacyjno-rekrutacyjnego jest tożsama z datą wpływu dokumentów do Biura Projektu pierwszeństwo mają osoby, które złożyły dokumenty podczas spotkania informacyjno-rekrutacyjnego.
 3. W momencie zebrania wymaganej liczby uczestników na dane szkolenie rekrutacja zostaje zakończona.
 4. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostają powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną, niezwłocznie po zamknięciu listy uczestników szkoleń.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie zakwalifikowanego uczestnika, na jego miejsce zostaje zaproszona osoba z listy rezerwowej.

§4
Przystąpienie do Projektu

 1. Uczestnicy szkoleń zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązaniu są przed przystąpieniem do pierwszych zajęć do uiszczenia opłaty w wysokości 288 zł na rachunek bankowy projektu: 83 2490 0005 0000 4600 7966 7554 Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG, ul. Torfowa 3/1, 30-384 Kraków, z tytułem: Opłata za kurs języka angielskiego/niemieckiego[1]  w projekcie nr RPPM.05.05.00-22-0150/16  – Imię Nazwisko, miejscowość. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od wniesienia opłaty
 2. Uczestnicy szkoleń zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani są na pierwszych zajęciach w ramach danego szkolenia podpisać Deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz Umowę uczestnictwa w szkoleniu zgodnych ze wzorami z Załącznika 1 i 2 do niniejszego regulaminu, co jest równoznaczne z rozpoczęciem udziału w Projekcie.
 3. Brak któregokolwiek z dokumentów o których mowa w §3 ust. 4 powyżej oraz w §4 2 powyżej wyklucza udział w Projekcie.

§5
Działania w Projekcie

 1. Projekt liczy do 75 grup szkoleniowych z języka angielskiego i 10 grup szkoleniowych z języka niemieckiego po średnio 10 osób w grupie (jednak nie więcej niż 12 osób w grupie). Zajęcia dla każdej grupy będą łącznie trwać 120 godzin dydaktycznych.
 2. Szczegółowe informacje o miejscach szkoleń zostaną przekazane uczestnikom telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może zorganizować zajęcia w innym miejscu niż pierwotnie ustalone, na terenie tego samego powiatu, o czym poinformuje uczestników.

§6
Szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego

 1. Szkolenia z języka angielskiego oraz niemieckiego na poziomie od A1 do C2 odbywać się będą śr. 2 x w tygodniu po 2h dydaktyczne lub w innych dogodnych dla uczestników projektu terminach, w dogodnych dla uczestników lokalizacjach na terenie województwa pomorskiego.
 2. Szkolenia prowadzone będą metodą komunikacyjną kładącą akcent na umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu.
 3. Szkolenia odbywać się będą według szczegółowego harmonogramu zajęć przedstawionego uczestnikom danego szkolenia najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 4. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany szczegółowego harmonogramu zajęć.
 5. Wszystkie szkolenia zakończone zostaną egzaminem zewnętrznym w standardzie ESOKJ
  i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz międzynarodowego certyfikatu z zakresu języka angielskiego, poświadczającego znajomość języka na jednym z poziomów wg ESOKJ.

§7
Obowiązki uczestników szkoleń

 1. Każdy uczestnik szkoleń ma prawo i obowiązek:
 • podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz Umowy uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej na pierwszych zajęciach w ramach szkolenia,
 • otrzymania materiałów szkoleniowych: podręcznik i ćwiczenia,
 • systematycznego udziału w szkoleniu,
 • przystąpienia do egzaminu końcowego w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie i miejscu,
 • każdorazowego potwierdzenia swojego udziału w zajęciach na liście obecności własnoręcznym podpisem,
 • potwierdzenia otrzymania materiałów szkoleniowych na właściwej liście własnoręcznym podpisem,
 • wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu i po jego zakończeniu,
 • wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych – w ramach realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu,
 • dokonywania aktualizacji danych kontaktowych (nazwisko w przypadku zmiany stanu cywilnego, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, województwo, powiat, telefon stacjonarny, telefon komórkowy oraz adres poczty elektronicznej).
 1. O nieobecności w danym dniu szkoleniowym uczestnik powinien poinformować Beneficjenta osobiście, e-mailem lub telefonicznie najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu.
 2. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić podpisem odbiór materiałów szkoleniowych.
 3. W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od uczestników szkoleń zobowiązani są oni dostarczyć ww. dokumenty w trybie i terminie ustalonym z Beneficjentem.

§8
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w ramach szkolenia, Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Beneficjenta nie później niż w ciągu 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia o tym fakcie, składając stosowne oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień doręczenia oświadczenia Beneficjentowi. Rezygnacja w tym trybie uprawnia Uczestnika do zwrotu wniesionej opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 powyżej.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do 80% frekwencji na szkoleniach i przystąpienia do egzaminu końcowego. W przypadku przekroczenia 20% nieobecności lub nieprzystąpienia do egzaminu końcowego Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć jednakże
  w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 powyżej bez uzasadnionej przyczyny lub w trakcie trwania szkolenia bez uzasadnionej przyczyny lub skreślenia z listy uczestników na podstawie ust. 2 powyżej bądź też nieprzystąpienia do egzaminu przewidzianego programem szkolenia, Beneficjent uprawniony jest do obciążenia uczestnika kwotą stanowiącą 100% wartości wszystkich świadczeń otrzymanych w ramach projektu. W takich przypadkach Uczestnikowi nie przysługuje możliwość ubiegania się o zwrot wniesionej opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 powyżej.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Do interpretacji postanowień Regulaminu uprawniony jest wyłącznie Beneficjent.
 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 3. W przypadku dokonania zmiany treści niniejszego Regulaminu, bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień, Beneficjent zamieści na stronie internetowej Projektu stosowną informację.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2017 roku.

Niniejszy regulamin zatwierdzam

Marek Leśniak – Beneficjent

ZAŁĄCZNIK 1: Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie
ZAŁĄCZNIK 2: Wzór umowy uczestnictwa w szkoleniu

[1] Należy wybrać jeden język