W projekcie MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ osoby dorosłe od 18 roku życia, która uczą się i/lub pracują i/lub zamieszkują na terenie województwa opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które z własnej inicjatywy są zainteresowana nabyciem lub podniesieniem kompetencji w zakresie języka angielskiego, które spełniają przynajmniej 1 z poniższych warunków:
– osoba mająca 50 lat i więcej,
– osoba o niskich kwalifikacjach,
– osoba z niepełnosprawnością,
– osoba opiekująca się osobami zależnymi,
– osoba z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych,
– migranci powrotni i imigranci,
– kobiety,
– lub osoba długotrwale bezrobotna.

BY ZGŁOSIĆ SWÓJ UDZIAŁ do projektu należy WYPEŁNIĆ DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:
1/ formularz zgłoszeniowy,
2/ test językowy – osoby, które chcą rozpocząć naukę języka angielskiego od podstaw nie wypełniają testu, a jedynie składają podpis pod testem.
Wypełniony i podpisany komplet dokumentów zgłoszeniowych należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Marek Leśniak
Centrum Szkoleniowe MASTERLANG
ul. Torfowa 3/1
30-384, Kraków.

Dokumenty zgłoszeniowe są oceniane przez Realizatora Projektu pod względem formalnym i merytorycznym (szczegóły dotyczące oceny formalnej i merytorycznej znajdują się w „Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie” na str. 3-4).

O wynikach oceny Kandydaci zostaną poinformowani przez Realizatora Projektu.
Osoby, które zakwalifikowały się do projektu BĘDĄ ZOBOWIĄZANE DO, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia językowego, uiszczenia OPŁATY w wysokości 206 zł:
1/ na rachunek bankowy projektu:21 2490 005 0000 4600 6834 6927
2/ tytułem: Opłata za 120 godzin kursu języka angielskiego i egzamin zewnętrzny, projekt nr RPOP.09.03.00-16-0060/16, Imię i nazwisko, miejscowość.

Ponadto osoby, które zakwalifikowały się do projektu, podczas pierwszych zajęć językowych będą zobowiązane do podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Umowy szkoleniowej oraz Oświadczenia Uczestnika Projektu.