Projekt „Angielska Kuźnia Talentów” ma głównie na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych osób dorosłych z obszaru województwa opolskiego pozostających w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie kompetencji i umiejętności z języka angielskiego.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem, mianowicie: brak lub niskie kompetencje z języka angielskiego wśród mieszkańców województwa opolskiego, jak również wynika z potrzeb opolskiego rynku pracy: pracodawcy od kandydatów do pracy wymagają znajomości co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.

Projekt jest skierowany do 1200 osób dorosłych od 18 roku życia, które uczą się i/lub pracują i/lub zamieszkują na terenie województwa opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i które z własnej inicjatywy są zainteresowana nabyciem lub podniesieniem kompetencji w zakresie języka angielskiego.

W ramach projektu zostaną zorganizowane 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego, na różnych poziomach zaawansowania:
– A1 – początkujący,
– A2 – niższy średnio zaawansowany,
– B1 – średnio zaawansowany,
– B2 – wyższy średnio zaawansowany,
– C1 – zaawansowany,
– C2 – profesjonalny.

O zaklasyfikowaniu danego Uczestnika Projektu do konkretnego poziomu językowego decydować będzie wynik testu językowego.

Szkolenia językowe odbywać się będą:
– w dogodnych dla Uczestników Projektu lokalizacjach, tj. w pobliżu ich miejsca zamieszkania i/lub zatrudnienia na terenie różnych powiatów województwa opolskiego, zgodnie z potrzebami szkoleniowymi Uczestników Projektu lub w innych lokalizacjach za zgodą Uczestników Projektu;

– średnio 2 razy w tygodniu po 2h dydaktyczne, lub z inną częstotliwością, w terminach uzgodnionych z Uczestnikami Projektu.

Ponadto szkolenia prowadzone będą metodą komunikacyjną, kładącą akcent na wszystkie sprawności językowe, tj.: mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu, zgodnie ze standardem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Wszystkie szkolenia zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym realizowanym w standardzie ESOKJ oraz uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu i międzynarodowego certyfikatu z zakresu języka angielskiego poświadczającego znajomość języka angielskiego na jednym z sześciu poziomów ESOKJ.

W ramach Projektu zostanie łącznie utworzonych 100 grup liczących średnio po 10 – 12 osób na różnych poziomach znajomości języka (od A1 do C2) – w zależności od potrzeb Uczestników Projektu i zgodnie z wynikami testów językowych.

Projekt jest realizowany od 01 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2021 r. przez Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG.

Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego oraz częściowo płatny przez Uczestników Projektu (206 zł za 120 godzin szkoleniowych i egzamin zewnętrzny).