REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
pt.: „Angielska Kuźnia Talentów”

I. Informacje podstawowe.

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie „Angielska Kuźnia Talentów” o nr RPOP.09.03.00-16-0060/16.
 2. Projekt realizowany jest przez Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG z siedzibą w Krakowie przy ul. Torfowej 3/1, 30 – 384 Kraków.
 3. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego oraz częściowo płatny przez Uczestników Projektu (206 zł za 120 godzin szkoleniowych i egzamin końcowy).
 4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.2017 r. do 30.04.2020 r.
 5. Pojęcia użyte w Regulaminie:
  1. PROJEKT – wyłoniony przez Zarząd Województwa Opolskiego w drodze konkursu projekt do dofinansowania pt.: „Angielska Kuźnia Talentów” nr RPOP.09.03.00-16-0060/16, realizowany na terenie województwa opolskiego.
  2. REALIZATOR PROJEKTU – Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG z siedzibą w Krakowie przy ul. Torfowej 3/1, 30 – 384 Kraków;
   ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Kasprowicza 3/5, 31-523 Kraków.
  3. KANDYDAT – osoba zainteresowana udziałem w Projekcie.
  4. UCZESTNIK PROJEKTU – osoba zainteresowana udziałem w Projekcie, która spełniła wymagania formalne i została zakwalifikowana do Projektu.
  5. SZKOLENIA JĘZYKOWE – 120 godzinne szkolenia języka angielskiego na poziomach od A1 do C2 (zgodnie ze standardem ESOKJ) realizowane w ramach Projektu.
  6. BIURO PROJEKTU – ul. Głogowska 1, 47 – 208 Większyce, gmina Reńska Wieś; numer telefonu: 533 394 980 (kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 14:00), adres e-mail: opolskiejezyki@masterlang.eu.
  7. SPOTKANIA INFORMACYJNO-REKRUTACYJNE – spotkania bezpośrednie z Kandydatami, organizowane przez Realizatora Projektu na terenie województwa opolskiego.Informacje o miejscach i terminach spotkań będą rozpowszechniane na stronie internetowej Projektu, telefonicznie w biurze Projektu, na plakatach i ulotkach dostępnych w miejscach publicznych w różnych powiatach województwa opolskiego, w ogłoszeniach prasy lokalnej/regionalnej, poprzez faxmailing.
  8. STRONA INTERNETOWA PROJEKTUmasterlang.pl/opolskiejezyki
  9. OSOBA O NISKICH KWALIFIKACJACH – osoba o wykształceniu: niższym niż podstawowe (ISCED 0), podstawowym (ISCED 1),gimnazjalnym (ISCED 2) lub ponadgimnazjalnym (ISCED 3 – liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa).
  10. OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
   • osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
    • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
    • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
    • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
   • bądź osoba z zaburzeniami psychicznymi, przez co rozumie się osobę:
    • chorą psychicznie (wykazującą zaburzenia psychotyczne),
    • upośledzoną umysłowo,
    • wykazującą inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.
  11. OSOBA ZALEŻNA– zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za osobę zależną uznaje się osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.
  12. OSOBA Z TERENÓW WIEJSKICH – osoba przebywająca na obszarach słabo zaludnionych,zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie[1].
  13. OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku: 1/ Młodzież (< 25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (> 6 miesięcy); 2/ Dorośli (25 lat i więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (> 12 miesięcy).
  14. ESOKJ –Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, opisujący stopień znajomości języka obcego wg klasyfikacji: A1 – początkujący, A2 – niższy średnio zaawansowany, B1 – średnio zaawansowany, B2 – wyższy średnio zaawansowany, C1 – zaawansowany, C2 – profesjonalny.
  15. EGZAMIN KOŃCOWY –egzamin zewnętrzny organizowany dla Uczestników Projektu przez Realizatora Projektu po ukończeniu przez nich 120 godzinnego szkolenia językowego; obowiązkowy; zdanie egzaminu zewnętrznego wiąże się z otrzymaniem zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego zdobycie przez Uczestników Projektu określonego poziomu biegłości językowej.

II. Uczestnicy Projektu.

 1. W Projekcie może wziąć udział wyłącznie osoba dorosła od 18 roku życia, która uczy się i/lub pracuje i/lub zamieszkuje na terenie województwa opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, która z własnej inicjatywy zainteresowana jest nabyciem lub podniesieniem kompetencji w zakresie języka angielskiego.
 2. Dodatkowo Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. mająca 50 lat i więcej,
  2. będąca osobą o niskich kwalifikacjach,
  3. będąca osobą z niepełnosprawnością,
  4. opiekująca się osobami zależnymi,
  5. będąca osobą z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych,
  6. migranci powrotni i imigranci,
  7. kobiety,
  8. długotrwale bezrobotna.
 3. W przypadku, gdy Uczestnikami szkoleń językowych są pracownicyprzedsiębiorstw (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno – prawnej) muszą oni spełniać łącznie poniższe warunki:
  1. podmioty biorące udział w realizacji projektu nie są podmiotami powiązanymi z pracodawcą uczestnika szkolenia w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);
  2. szkolenie/kurs odbywa się poza miejscem pracy Uczestników szkoleń językowych;
  3. pracownicy przedsiębiorstw zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia językowego realizowanego w ramach Projektu.

III. Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Projekcie.

 1. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzi Realizator Projektu w sposób ciągły do momentu zrekrutowania wymaganej liczby Uczestników Projektu, tj.: 1200 osób, jednak nie później niż do 30 września 2018 r.
 2. Kandydat zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Kandydat składa wypełniony i podpisany komplet dokumentów zgłoszeniowych, tj.:
  1. formularz zgłoszeniowy,
  2. test językowy – mający na celu określenie poziomu znajomości języka angielskiego u potencjalnego Uczestnika Projektu.

Osoby, które chcą rozpocząć naukę języka angielskiego od podstaw nie wypełniają testu, a jedynie składają podpis pod testem.

 1. Wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne są na stronie internetowej Projektu, w biurze Projektu oraz podczas spotkań informacyjno – rekrutacyjnych.
 2. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy wysłać pocztą na adres korespondencyjny Realizatora Projektu lub do Biura Projektu lub złożyć podczas spotkań informacyjno – rekrutacyjnych.
 3. Za datę złożenia u Realizatora Projektu dokumentów zgłoszeniowych przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura Realizatora Projektu. W przypadku, gdy data spotkania informacyjno – rekrutacyjnego jest tożsama z datą wpływu dokumentów do biura Realizatora Projektu pierwszeństwo mają osoby, które złożyły dokumenty zgłoszeniowe podczas spotkań informacyjno – rekrutacyjnych.

IV. Ocena dokumentów zgłoszeniowych.

 1. Dokumenty zgłoszeniowe są oceniane przez Realizatora Projektu pod względem formalnym i merytorycznym.
 2. Dokumenty zgłoszeniowe są oceniane w oparciu o poniższeKRYTERIA FORMALNE:
  1. osoba dorosła od 18 roku życia, która uczy się i/lub pracuje i/lub zamieszkuje na terenie województwa opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, która z własnej inicjatywy zainteresowana jest nabyciem lub podniesieniem kompetencji w zakresie języka angielskiego,
  2. osoba mająca 50 lat i więcej,
  3. i/lub osoba o niskich kwalifikacjach,
  4. i/lub osoba z niepełnosprawnością,
  5. i/lub osoba opiekująca się osobami zależnymi,
  6. i/lub osoba z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych,
  7. i/lub migranci powrotni i imigranci,
  8. i/lub kobiety,
  9. i/lub osoby długotrwale bezrobotne.
 1. Dokumenty zgłoszeniowe są oceniane w oparciu o poniższe KRYTERIA MERYTORYCZNE (PUNKTY PIERWSZEŃSTWA):
  1. osoba mająca 50 lat i więcej – 1 punkt,
  2. osoba o niskich kwalifikacjach – 1 punkt,
  3. osoba z niepełnosprawnością – 1 punkt,
  4. osoba opiekująca się osobami zależnymi – 1 punkt,
  5. osoba z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych – 1 punkt,
  6. migranci powrotni i imigranci – 1 punkt,
  7. kobiety – 1 punkt,
  8. osoba długotrwale bezrobotna – 1 punkt,
  9. wynik testu językowego na poziomie A – 3 punkty,
  10. wynik testu językowego na poziomie B – 2 punkty,
  11. wynik testu językowego na poziomie C – 1 punkt.
 2. Osoba, która złożyła dokumenty zgłoszeniowe zawierające UCHYBIENIA FORMALNE zostanie wpisana na listę rezerwową. Dopiero po dostarczeniu właściwie wypełnionego i podpisanego kompletu dokumentów w wersji papierowej taka osoba zostanie wpisana na listę Uczestników Projektu. Za uchybienia formalne uznaje się:
  1. brak formularza zgłoszeniowego lub testu językowego,
  2. niewypełnienie wymaganych pól formularza,
  3. brak podpisu na formularzu zgłoszeniowym i/lub teście językowym,
  4. przesłanie dokumentów zgłoszeniowych wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Osoba, która nie spełnia wymaganych kryteriów formalnych otrzymuje ocenę negatywną i nie będzie mogła wziąć udziału w Projekcie.
 4. Suma wszystkich przyznanych punktów jest podstawą do zakwalifikowania się do Projektu i stworzenia listy uczestników szkoleń językowych.
 5. W przypadku otrzymania przez Kandydatów tej samej liczby punktów, o zakwalifikowaniu się do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym zgłoszenie należy rozumieć złożenie kompletu prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych.
 6. O wynikach oceny Kandydat zostanie poinformowany zgodnie z oznaczoną w formularzu zgłoszeniowym preferowaną formą kontaktu.

V. Przystąpienie do Projektu.

 1. Kandydat, który zakwalifikował się do udziału w Projekcie, staje się Uczestnikiem Projektu.
 2. Każdy Uczestnik Projektu, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia językowego, zobowiązanyjest do uiszczenia opłaty w wysokości 206 zł na rachunek bankowy projektu nr 21 2490 0005 0000 4600 6834 6927 Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG ul. Torfowa 3/1, 30-384 Kraków, tytułem: opłata za kurs języka angielskiego realizowanego w projekcie nr RPOP.09.03.00-16-0060/16, Imię i nazwisko, miejscowość.
 3. Każdy Uczestnik Projektu podczas pierwszych zajęć językowych zobowiązany jest do podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Umowy szkoleniowej i Oświadczenia Uczestnika Projektu.
 4. Niedokonanie opłaty, o której mowa w ust. 2 powyżej i/lub brak dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej, skutkuje wykluczeniem udziału w Projekcie.

VI. Zakres wsparcia.

 1. Uczestnik Projektu, w ramach Projektu, ma prawo do udziału w szkoleniu językowym (język angielski), liczącego 120 godzin szkoleniowych, na poziomie od A1 do C2.
 2. O zaklasyfikowaniu danego Uczestnika Projektu do konkretnego poziomu językowego (A1, A2, B1, B2, C1 lub C2) decydować będzie wynik testu językowego, jaki Uczestnik Projektu wypełnia na etapie rekrutacji do Projektu.
 3. Szkolenia językowe odbywać się będą w dogodnych dla Uczestników Projektu lokalizacjach, tj. w pobliżu ich miejsca zamieszkania i/lub zatrudnienia na terenie różnych powiatów województwa opolskiego, zgodnie z zawartymi w formularzu zgłoszeniowym potrzebami szkoleniowymi Uczestnika Projektu lub w innych lokalizacjach za zgodą Uczestników Projektu.
 4. Informacje o miejscach szkoleń językowych zostaną przekazane Uczestnikom Projektu telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. W uzasadnionych przypadkach – jak np. nieutworzenie się grupy językowej na konkretnym poziomie zaawansowania w danej miejscowości z powodu niewystarczającej liczby Kandydatów – Realizator Projektu może zorganizować szkolenia językowe w innym miejscu – np. w miejscowościsąsiadującej.

W takiej sytuacji Realizator Projektu poinformuje o tym Uczestników Projektu.

 1. Szkolenia językowe odbywać się będą średnio 2 razy w tygodniu po 2h dydaktyczne, lub z inną częstotliwością, w terminach uzgodnionych z Uczestnikami Projektu.
 2. Szkolenia językowe prowadzone będą metodą komunikacyjną, kładącą akcent na wszystkie sprawności językowe, tj.: mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu, zgodnie ze standardem ESOKJ.
 3. Wszystkie szkolenia zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym realizowanym w standardzie ESOKJ oraz uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu i międzynarodowego certyfikatu z zakresu języka angielskiego poświadczającego znajomość języka angielskiego na jednym z sześciu poziomów ESOKJ.
 4. W ramach Projektu zostanie łącznie utworzonych 100 grup liczących średnio po 10 – 12 osób na różnych poziomach znajomości języka (od A1 do C2) – w zależności od potrzeb Uczestników Projektu i zgodnie z wynikami testów językowych.

VII. Prawa i obowiązki uczestnika projektu.

 1. Uczestnik Projektu ma prawo do:
  1. udziału w szkoleniu języka angielskiego, liczącego 120 godzin szkoleniowych, na poziomie od A1 do C2 – w zależności od wyniku testu językowego,
  2. otrzymania materiałów szkoleniowych w postaci podręcznika,
  3. wskazania 3 preferencyjnych miejsc realizacji szkolenia językowego w formularzu zgłoszeniowym,
  4. wskazania preferencyjnych godzin realizacji szkolenia w formularzu zgłoszeniowym,
  5. wskazania specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  6. dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
  1. uiszczenia, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia językowego, opłaty w wysokości 206 zł na rachunek bankowy projektu nr 21 2490 0005 0000 4600 6834 6927 Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG ul. Torfowa 3/1, 30-384 Kraków, tytułem: opłata za kurs języka angielskiego realizowanego w projekcie nr RPOP.09.03.00-16-0060/16, Imię i nazwisko, miejscowość;
  2. podpisania, podczas pierwszych zajęć językowych, Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, Umowy szkoleniowej i Oświadczenia Uczestnika Projektu;
  3. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu;
  4. systematycznego udziału w szkoleniu językowym (wymagana frekwencja na zajęciach wynosi 80% h zajęć);
  5. każdorazowego potwierdzenia swojego udziału w zajęciach na liście obecności własnoręcznym podpisem;
  6. potwierdzenia otrzymania materiałów szkoleniowych na właściwej liście własnoręcznym podpisem;
  7. przystąpienia do egzaminu końcowego w wyznaczonym przez Realizatora Projektu terminie i miejscu;
  8. wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu oraz po jego zakończeniu;
  9. dokonywania aktualizacji danych osobowych (w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu poczty elektronicznej);
  10. w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć językowych, Uczestnik Projektu zobowiązany jest powiadomić Realizatora Projektu o tym fakcie, nie później jednak niż na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia językowego: telefonicznie oraz poprzez wysłanie pocztą tradycyjną stosownego oświadczenia.

Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień doręczenia do realizatora Projektu owego oświadczania.

Rezygnacja jedynie w tym przypadku uprawnia Uczestnika Projektu do zwrotu wniesionej opłaty, o której mowa w Rozdz. V pkt 2 oraz w Rozdz. VII pkt 2a).

 1. W przypadku przekroczenia 20% nieobecności na zajęciach lub nieprzystąpienia do egzaminu końcowego Realizator Projektu wykreśli taką osobę z listy Uczestników Projektu.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie bez uzasadnionej przyczyny lub w trakcie trwania szkolenia językowego lub nieprzystąpienia do egzaminu końcowego, Realizator Projektu jest uprawniony do obciążenia Uczestnika Projektu kwotą stanowiącą 90% wszystkich świadczeń otrzymanych przez Uczestnika Projektu w ramach Projektu, tj.: 1663,21 zł.

Rezygnacja w tym trybie nie uprawnia Uczestnika Projektu do zwrotu wniesionej opłaty, o której mowa w Rozdz. V pkt 2 oraz w Rozdz. VII pkt 2a).

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Do interpretacji niniejszego Regulaminu uprawniony jest wyłącznie Realizator Projektu.
 2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 3. W sytuacji dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, Realizator Projektu zamieści na stronie internetowej Projektu stosowną informację.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2017 r.

IX. Załączniki.

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Test językowy.
 3. Deklaracja uczestnictwa.
 4. Umowa szkoleniowa.
 5. Oświadczenie Uczestnika Projektu

[1]W województwie opolskim do obszarów słabo zaludnionych należą wszystkie obszary poza obszarami: Prudnik, Krapkowice, Zdzieszowice, Kędzierzyn-Koźle, Zawadzkie, Kluczbork, Opole.

Niniejszy Regulamin zatwierdzam
Marek Leśniak
Centrum Szkoleniowe MASTERLANG

W województwie opolskim do obszarów słabo zaludnionych należą wszystkie obszary poza obszarami: Prudnik, Krapkowice, Zdzieszowice, Kędzierzyn-Koźle, Zawadzkie, Kluczbork, Opole.