MIEJSCE I CZAS SZKOLEŃ

Szkolenia odbywać się będą w dogodnych dla Uczestników Projektu lokalizacjach, tj. w pobliżu ich miejsca zamieszkania i/lub zatrudnienia na terenie różnych powiatów/gmin województwa opolskiego, zgodnie z zawartymi w formularzu zgłoszeniowym potrzebami szkoleniowymi Uczestnika Projektu lub w innych lokalizacjach za zgodą Uczestników Projektu.

Informacje o miejscach szkoleń językowych zostaną przekazane Uczestnikom Projektu telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W uzasadnionych przypadkach – jak np. nieutworzenie się grupy językowej na konkretnym poziomie zaawansowania w danej miejscowości z powodu niewystarczającej liczby Kandydatów – Realizator Projektu może zorganizować szkolenia językowe w innym miejscu – np. w miejscowości sąsiadującej.W takiej sytuacji Realizator Projektu poinformuje o tym Uczestników Projektu.

Szkolenia językowe odbywać się będą średnio 2 razy w tygodniu (w dni robocze i/lub weekendy) po 2h dydaktyczne, lub z inną częstotliwością, w terminach uzgodnionych z Uczestnikami Projektu.

KADRA SZKOLENIOWA

Każdy lektor prowadzący kurs języka angielskiego w ramach naszego projektu:

– posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z uprawnieniami pedagogicznymi (NKJO, filologia angielska lub lingwistyka stosowana),

– posiada min. 2-letnie doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych,

– pracuje pod nadzorem metodyka z 7-letnim doświadczeniem zawodowym,

– podlega ocenie uczestników i metodyka po każdym zrealizowanym kursie.

Lektorzy będą prowadzić szkolenia metodą komunikacyjną, kładącą akcent na wszystkie sprawności językowe, tj.: mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu, zgodnie ze standardem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.