Informujemy, iż w wyniku postępowania w sprawie wyłonienia Wykonawcy na sprzedaż i dostawę zestawu podręczników niezbędnych do nauki języka angielskiego w wymiarze 120 godzin dla każdej z 1200 osób dorosłych biorących udział w szkoleniach organizowanych na różnych poziomach zaawansowania tj. dla poziomów A1-C2 w ramach projektu „Angielska Kuźnia Talentów” o nr RPOP.09.03.00-16-0060/16 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest Platforma Dystrybucyjna EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o.