Zapytanie ofertowe – sprzedaż i dostawa podręczników do nauki języka angielskiego znak: ZO/01-1/AKT- 16-0060/16.

W związku z realizacją, przez Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG, projektu „Angielska Kuźnia Talentów” o nr RPOP.09.03.00-16-0060/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, zapraszamy do składania ofert na sprzedaż i dostawę zestawu podręczników niezbędnych do nauki języka angielskiego w wymiarze 120 godzin dla każdej z 1200 osób dorosłych biorących udział w szkoleniach organizowanych na różnych poziomach zaawansowania tj. dla poziomów A1-C2 w ramach w/w projektu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 Wzór oferty
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 3 Wzór umowy współpracy

MIEJSCE, FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Termin złożenia ofert:
Ofertę na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego wraz z aktualnym wypisem z CEiDG lub KRS oraz wraz z oświadczeniem Wykonawcy na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego można składać do 12 lipca 2017 r. (środa) do godz. 08:00 (decyduje data wpływu).

Miejsce i forma składania ofert:
Ofertę na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego wraz z aktualnym wypisem z CEiDG lub KRS oraz wraz z oświadczeniem Wykonawcy na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego należy składać (osobiście lub pocztą) na adres Zamawiającego: ul. Torfowa 3/1, 30–384 Kraków.

Ofertę i ww. dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tej koperty oraz oznaczyć: ,,Zapytanie ofertowe – Angielska Kuźnia Talentów”.
Oferty i dokumenty złożone po terminie, niekompletne, niepodpisane lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.