Termomodernizacja przedsiębiorstw w Małopolsce


Informacje o konkursie:

Działanie 4.2 „EKO przedsiębiorstwa” przewidziane w ramach RPO Województwa Małopolskiego.  Celem działania jest podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez zmiany w procesach technologiczno – produkcyjnych, kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów, będących zapleczem działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno – usługowe) oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W ramach konkursu przewiduje się wsparcie:

 • głębokiej modernizacji energetycznej obiektów,
 • zastosowania technologii efektywnych   energetycznie
 • zastosowania odnawialnych źródeł energii

Warunkiem  poprzedzającym  realizację  projektów  będzie  przeprowadzenie  audytu energetycznego, który posłuży m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii w przedsiębiorstwie w odniesieniu do danego obiektu lub zespołu obiektów, jak również stosowanych technologii, urządzeń. Minimalna poprawa efektywności energetycznej budynku wynosi 25%.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 • Docieplenie budynku,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • zakup i montaż instalacji OZE,
 • wymiana źródła ciepła lub podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 • instalacja systemów zarządzania ciepłem i energią w budynku,
 • modernizacja środków produkcji,
 • przebudowa/modernizacja linii produkcyjnych.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

80 mln PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 65% dla mikro i małego przedsiębiorcy;
 • 55% dla średniego przedsiębiorcy.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

10 000 000,00 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

200 000,00 PLN