Dotacje na rozwój firm – Małopolska

Informacje o konkursie: W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów...

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – Śląsk

Informacje o konkursie: W ramach konkursu 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO Województwa Śląskiego przewidziano 2 typy projektów: 1 typ projektu „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej”. Do wsparcia będą kwalifikowały się wówczas projekty, w ramach których Wnioskodawcy utworzą/rozbudują/zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu przez nich prac B+R. 2 typ...

Termomodernizacja przedsiębiorstw w Małopolsce

Informacje o konkursie: Działanie 4.2 „EKO przedsiębiorstwa” przewidziane w ramach RPO Województwa Małopolskiego.  Celem działania jest podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez zmiany w procesach technologiczno – produkcyjnych, kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów, będących zapleczem działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno – usługowe) oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W ramach konkursu przewiduje się wsparcie: głębokiej...

Bon na innowacje – Małopolska

Informacje o konkursie: W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów...

Bon na innowacje – Lubelskie

Informacje o konkursie: Celem Działania 1.5 Bon na innowacje RPO WL 2014-2020 jest wsparcie przedsiębiorców prowadzące do zwiększenia ich aktywności w zakresie współpracy z sektorem naukowo-badawczym. Działanie ma na celu zapewnienie podmiotom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów i usług. Wsparcie prowadzić będzie do...

Termomodernizacja przedsiębiorstw w Lubelskim

Informacje o konkursie: W ramach działania 5.1 – Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw RPO Województwa Lubelskiego dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na: Głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach, Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje...

Promocja eksportu i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw

Informacje o konkursie: W  ramach  poddziałania  3.3.3  PO  IR  dofinansowanie  mogą  otrzymać  przedsiębiorcy  realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/ lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach...