Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – Śląsk


Informacje o konkursie:

W ramach konkursu 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO Województwa Śląskiego przewidziano 2 typy projektów:

  1. 1 typ projektu „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej”. Do wsparcia będą kwalifikowały się wówczas projekty, w ramach których Wnioskodawcy utworzą/rozbudują/zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu przez nich prac B+R.
  2. 2 typ projektu „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach”. Do wsparcia będą kwalifikowały się wówczas projekty, w ramach których Wnioskodawcy prowadzić będą prace przemysłowe i eksperymentalno – rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno -rozwojowe.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Przedsiębiorstwa

Termin naboru:

30.04.2018 – 28.06.2018

Na co można otrzymać dofinansowanie:

  • Zakup wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • nabycie nieruchomości, materiały i roboty budowlane,
  • wykorzystanie aparatury i sprzętu badawczego,
  • wykorzystanie budynków,
  • wynagrodzenia pracowników badawczych i technicznych,
  • koszty badań oraz koszty doradztwa,
  • koszty operacyjne,
  • uzyskanie i walidacji patentów i praw ochronnych dot. wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczenia geograficznego lub topografii układu scalonego.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

62 505 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

80%

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

Typ 1 – 10 000 000,00 PLN

Typ 2 – 5 000 000,00 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

200 000,00 PLN