KTO MOŻE SIĘ ZAPISAĆ NA SZKOLENIE?

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące kryteria:

 • Osoby dorosłe, po 25 roku życia
 • Osoby pracujące
 • Osoby zamieszkujące i/lub pracujące na terenie województwa śląskiego

A także należą przynajmniej do jednej z grup defaworyzowanych tj. :

 • są kobietami ( w szczególności powracającymi na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dziecka)
 • są osobami z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • są osobami po 50 roku życia
 • są osobami zamieszkującymi tereny wiejskie
 • są osobami z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym ( ISCED3 )

W ramach projektu można zapisać się na kurs:

 • Szkolenie ICT – poziom podstawowy ( moduł 100 h )
 • Szkolenie ICT – poziom średniozaawansowany ( moduł 150h )
 • Szkolenie ICT – poziom zaawansowany ( moduł 300h ) 

Co to jest szkolenie z zakresu ICT?

To szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych, które składa się z 5 modułów poruszających następujące zagadnienia z obszaru:

 • Informacji
 • Komunikacji
 • Tworzenia treści
 • Bezpieczeństwa
 • Rozwiązywanie problemów ( w sieci )

Co oznacza to w praktyce?

Po naszych szkoleniach uzyskają Państwo wiedzę z zakresu swobodnego poruszania się w środowisku tz. „nowych mediów”: komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, dzielenia się informacjami i zasobami, zarządzaniem tożsamością cyfrową, innowacyjności i twórczego wykorzystywania technologii wyszukiwania informacji, korzystania z „social media”( Facebook, Tweeter, Instagram).

Sylabusy poszczególnych modułów dostępne są na stronie internetowej:

http://www.eccc.com.pl

Wszystkie szkolenia zakończone są egzaminem zewnętrznym wg standardu ECCC zgodnym z DIGCOMP.

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

 • 100/150/300 h (zależności od poziomu zaawansowania) kurs z zakresu kompetencji cyfrowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Opiekę metodyczną w trakcie trwania szkolenia
 • Podręcznik
 • Certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji cyfrowych DIGCOMP wg standardu ECCC.